• Het programma van de projectgroep ‘Fortis 25 jaar’ is besproken. Met enkele wijzigingen kan dat programma definitief worden gemaakt. Het is goed om alvast het weekend van 16 (vrijdag),17 (zaterdag) en 18 (zondag) juni 2023 te noteren. In dat weekend worden diverse activiteiten georganiseerd. En natuurlijk in de maanden daaraan voorafgaand. 
 • Het eerste concept van het Fortis meerjarenbeleidsplan is af en wordt met de projectgroep besproken. Daarna buigt in een aparte sessie ons bestuur zich daarover. Daarna volgt communicatie richting de leden en de daarbij behorende participatie. 
 • De Fortis statuten zijn gedateerd en behoeven aanpassing. Een voorstel daartoe wordt binnenkort aan ons bestuur gepresenteerd. 
 • Bestuursaansprakelijkheid gaat over hoe binnen (sport)verenigingen fraude te voorkomen. Ons bestuur moet beslissen of een verzekering nodig is om potentiële risico’s af te dekken.
 • De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het bevat regels over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid voor (sport)besturen. Dit met als doel wanbeheer, niet verantwoord financieel beheer, etc. te voorkomen. Maarten van den Driest heeft daarvoor een voorstel voor besluitvorming gemaakt.  Het bestuur buigt zich over de invulling daarvan. 
 • Van het NOC*NSF kwam de vraag of Fortis nog steeds (gratis) Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG) aanvraagt. Ik heb ontkennend geantwoord en aangegeven dat Fortis meer ziet in het ‘2- ogen principe’. De VOG is een onderwerp dat door ons bestuur al een paar keer is besproken en de keuze viel steeds op ‘niet doen’. Ons bestuur staat uiteraard open voor argumenten die onomstotelijk leiden tot de conclusie ‘wel doen’. Overigens wordt van trainers van buitenaf wel een VOG geëist. 
 • Bovenstaande schetst het beeld dat besturen van een korfbalvereniging meer is dan ‘op de toko passen’. Het maakt, vind ik, besturen niet echt aantrekkelijk. Het roept ook bij mij het beeld op dat alles op alles wordt gezet om risico’s in de sport (en maatschappij) te reduceren. Een onhaalbare doelstelling en daarmee wordt bovendien de tijd bekort die een bestuurder kan besteden aan ‘leuke(re) dingen’. Neoliberalisme zou toch juist tot minder regelt leiden? 
 • De gemeente Vlissingen neemt momenteel de staat van onze buitenaccommodatie onder de loep. Dit in verband met mogelijke geluidsoverlast voor de omgeving op het moment dat onze geluidsinstallatie decibels produceert. De gemeente is eigenaar van het sportcomplex en is verantwoordelijk voor het opvolgen van de daarop van toepassing zijn de wet- en regelgeving. Fortis is de gebruiker. Wordt vervolgd. 
 • De commissie ledenwerving en ledenbehoud lijkt geboren te (kunnen) worden. Dat is een belangrijke stap voorwaarts om dit thema meer structureel in te kunnen bedden binnen Fortis. 
 • Voor de trainers worden jassen besteld. Dat komt de identificeerbaarheid als ‘trainer van Fortis’ ten goede. En is een teken van (onderlinge) verbondenheid, bij uitstek een kenmerk van teamsport. 
 • De gronden waarop de herstructurering van de veldcompetitie door de KNKV wordt ingevuld, blijft een mysterie. Ook wel eens leuk om als bestuur verrast te worden. Al lijkt ‘aangenaam’ in dit geval niet geheel de lading te dekken. 
 • Het invullen van een ‘positief sportklimaat’, ook onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan, is weer een stapje dichterbij gekomen. In een gesprek tussen Kristel vd Vooren/Kitty Vaas en de TC jeugd wordt hieraan opvolging gegeven. 
 • De TC jeugd heeft een protocol vastgesteld over hoe om te gaan bij onweer op trainingen en wedstrijden. Een mooi voorbeeld van hoe een reactie van een ouder leidt tot een aanpassing van TC- beleid. 
 • Ontwikkeling van sportdeelname in Zeeland. Gerben Schram van Sport Zeeland heeft tijdens het Zeeuws Korfbalplatform een presentatie gehouden over de ontwikkeling van de sportdeelname in Zeeland. Ook de KNKV was met drie personen aanwezig om de discussie over de toekomst met de korfbalverenigingen te voeren. Sport Zeeland en de KNKV starten samen een Zeeuwse pilot. Dit met als doel door het op een slimme wijze aanbieden van informatiebronnen, het leven van de korfbalbestuurder aangenamer te maken. Alle discussie ten spijt, slechts één formule om te overleven als korfbalvereniging steekt met kop en schouders boven de andere opties uit: het aanbieden van korfbal op de basisscholen. Het recent gehouden schoolkorfbaltoernooi maakte dat weer duidelijk. Typisch een moment dat je alle basisschoolscholieren zou gunnen.

Namens het bestuur, Ad Vos 

0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug