Privacy Beleid

Korfbalvereniging Fortis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er – binnen het redelijke – alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Korfbalvereniging Fortis houdt zich aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarom willen wij u zo transparant mogelijk uitleggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, opslaan en gebruiken en u inzicht geven in de opties en keuzes die u hebt om te bepalen wanneer en hoe u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden gedeeld. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij die toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Korfbalvereniging Fortis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de Privacy Coördinator, zoals vermeld onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door Korfbalvereniging Fortis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden, te weten een ledenadministratie en de financiële administratie (contributie);
 • Communicatie over de activiteiten van de vereniging

De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is:

 • Uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst;
 • Legitieme belangen/Gerechtvaardigd Belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Korfbalvereniging Fortis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voorna(a)m(en);
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geslacht;
 • Straat, huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres; – Geboortedatum
 • IBAN-nummer (bankrekening).

De gevraagde persoonsgegevens worden in het kader van de grondslag (de lidmaatschapsovereenkomst) verwerkt in een ledenlijst. Ten behoeve van de verplichtingen die Korfbalvereniging heeft in het kader van de voorschriften/reglementen/procedures (ledenadministratie) van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) kunnen uw persoonsgegevens in de ledenadministratie gekoppeld worden aan een bondsnummer/relatienummer en/of een lidnummer. Ook worden in de ledenadministratie uw persoonsgegevens gebruikt om te koppelen aan en/of zaken bij te houden, zoals:

 • een lidnummer
 • lid-categorie (bijvoorbeeld spelend lid, niet-spelend lid)
 • die informatie die benodigd is om u in staat te stellen om aan wedstrijden deel te nemen (Sportlink)
 • leeftijd (tbv speelcategorie, jubilea)
 • ereleden
 • donateurs

Uw persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging Fortis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de lidmaatschapsovereenkomst en daarna als uitgangspunt tot maximaal twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Verwerking van persoonsgegevens in verband met de Direct Marketing/Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van leden en/of Nieuwsbrief abonnees worden door Korfbalvereniging Fortis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon door middel van nieuwsuitingen. Het kan hierbij gaan om zogenaamde Gemengde nieuwsbrieven (berichten met zowel nieuws/mededelingen als commerciële elementen zoals bijvoorbeeld een sponsoritem of de vermelding van kortingsacties voor leden)

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming via het inschrijvingsformulier Nieuwsbrief en/of het Aanmeldingsformulier nieuwe leden en/of het Privacy Beleid;
 • Legitieme belangen/Gerechtvaardigd Belang

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Korfbalvereniging Fortis de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Korfbalvereniging Fortis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens die u aan ons geeft worden in beginsel niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. In geval van een verwerkersovereenkomst maken wij met de betrokken partij(en) (verwerker(s)) hierin de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken in beginsel geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Korfbalvereniging Fortis is hierin altijd te goeder trouw.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Korfbalvereniging Fortis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Persoonsgegevens worden vernietigd door bijvoorbeeld een regel te wissen in Excel en/of het versnipperen van het aanmeldingsformulier/lidmaatschapsovereenkomst.

Beveiliging

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens – binnen het redelijke – zo goed mogelijk. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Korfbalvereniging Fortis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
 • Onze leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wij wijzen u erop dat geen enkel systeem 100% veiligheid kan garanderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben (Recht van Toegang, Recht op Rectificatie en Recht op Verwijdering). Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers (Recht op Beperking en Recht op Bezwaar). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij (Recht op Gegevensportabiliteit). Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Op uw verzoek verwijderen of anonimiseren wij uw persoonlijke gegevens, zodat u op basis daarvan niet meer kan worden geïdentificeerd, tenzij het ons wettelijk toegestaan/verplicht en/of het voor het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst essentieel is om bepaalde persoonlijke gegevens te verwerken/bewaren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de secretaris en/of de Privacy Coördinator van Korfbalvereniging Fortis. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Het Bestuur van Korfbalvereniging Fortis is bevoegd dit Privacy Beleid te wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden. Het streven is om u altijd vooraf hierover in te lichten via de daartoe bedoelde en geschikte media. Zorg daarom dat u een dergelijke kennisgeving zorgvuldig leest.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Contactgegevens Korfbalvereniging Fortis Privacy Coördinator: Sander Meijers, telefoonnummer 06-51997289, email: privacy@fortiskorfbal.nl

Cookiestatement

0
  0
  Winkelmand
  LeegTerug